Skip to content

Pro rodiče MŠ

Desatero předškoláka

 

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá většinou od 2. května do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů řídící učitelka mateřské školy.

Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu a správním řízení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ od ředitele školy.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je zdravotně způsobilé navštěvovat MŠ. Zdravotní stav je zaznamenán lékařem na Evidenčním listu dítěte.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyplní Evidenční list dítěte, vyzvednou si informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

Kritéria pro přijetí

V případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci dítěte překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ, budou přednostně přijímány děti, které splní následující kritéria.

  1. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území obce Přepychy, která MŠ zřizuje,
  2. dítě s trvalým pobytem na území obce Přepychy, která MŠ zřizuje, od nejstaršího dítěte po nejmladší (k předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti mladší dvou let),
  3. podle věku (od nejstarších po nejmladší)

 

Co vzít k zápisu

Žádost je také možno vyzvednout přímo v budově MŠ Přepychy.