Skip to content

Organizace dne MŠ

(viz. Školní řád MŠ)

 

Harmonogram

Provoz  MŠ je od 6:30 do 15:30 hod. 

6:30 – 8:00 scházení, ranní hry, individuální práce s dětmi
8:00 – 8:30 komunitní kruh, ranní cvičení
8.30 – 8.50 svačina
8.50 – 9.20 didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně, frontálně  – (jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovné chvilky, atd.)
9:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12.00 – 12.20 hygiena (čištění zubů), příprava na odpočinek
12:30 – 14:10 odpočinek, klidový režim, spánek
14:10 – 14:20 vstávání a hygiena
14:30 – 14:40 svačina
14:40 – 15:30 odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností)

 

Uvedené časy jsou pouze orientační, upravujeme si je dle aktuálních potřeb a okolností.

Pobyt venku je uskutečňován každodenně za každého počasí 2 hod., někdy i déle, výjimkou jsou nepříznivé podmínky jako silný déšť, mráz.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hod. osobně nebo telefonicky do MŠ na telefon č. 728 492 122 a zároveň odhlašují stravování v ŠJ. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit nebo lze odebírat pro dítě oběd, ale za plnou cenu. Neodhlášené obědy propadají.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení dítěte o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí v případě infekčního onemocnění, angín apod.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou ve třídě od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají, pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři „zplnomocnění“, kde uvedou jméno a příjmení a adresu této osoby. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny u pojišťovny KOOPERATIVA proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.  Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní představení pro děti, besídky, apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím nástěnky v MŠ.

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy). Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.