Skip to content

Zpracování osobních údajů

Základní a mateřská škola Přepychy, Přepychy 69, 517 32

Základní a mateřská škola Přepychy (dále jen ZŠ) se sídlem Přepychy 69, 517 32 jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů. Řídí se přitom platnými právními předpisy, a to zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation, dále jen „Nařízení“).

Kontaktní údaje ZŠ jako správce osobních údajů:

Základní a mateřská škola Přepychy Přepychy 69
517 32 Přepychy
IČ: 75016524

telefon: +420 728 492 120
kontaktní e-mail: skola@prepychy.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Petra Stránská
Mžany 63, 503 15 Nechanice
telefon: + 420 608 647 377
kontaktní e-mail: poverenec@pcstransky.cz

Co je to osobní údaj?

Jakékoliv informace, které se týkají určené nebo přímo či nepřímo určitelné žijící fyzické osoby. Nejčastější obecné OU: jméno, adresa, trvalé bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, rodné číslo, místo narození, osobní stav, fotografie, video a audio záznam, tel. číslo, e-mailová adresa, různé identifikační údaje vydané státem: IČ, DIČ, číslo OP, vzdělání, kulturní profil příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu, osobní údaje dětí nebo manžela/manželky.Dále pak síťové identifikátory, lokační údaje, zvláštní osobní údaje (citlivé), genetické údaje,biometrické údaje.

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (zejména naši žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci ZŠ, zájemci o přijetí do ZŠ).

Za jakým účelem a jaké osobní údaje ZŠ zpracovává?

ZŠ zpracovává Vaše osobní údaje na základě těchto právních titulů:
plnění právních povinností, plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci. Tyto

činnosti se řídí řadou právních předpisů (např. zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše ve znění pozdějších předpisů), které organizaci stanoví, v jakém rozsahu, příp. i po jakou dobu je povinna zpracovávat osobní údaje. Tyto osobní údaje pro tento účel jste povinni poskytnout, jinak nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

  • smluvní vztahy a plnění povinností z nich plynoucích. Jedná se tedy zejména o osobníúdaje zaměstnanců, dodavatelů, zákonných zástupců, strávníků apod. Vyžadujeme pouzeúdaje, které jsou nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.
  • oprávněný zájem správce či třetí strany. Jedná se o kontaktní osobní údaje, které poskytujetedobrovolně, tj. zejména email a telefonní číslo a slouží pro zjednodušení a zefektivněníkomunikace se ZŠ.
  • souhlas. Vámi poskytnutý souhlas nám umožňuje např. použít fotografie či lépe propagovatčinnost ZŠ. Usnadňuje také např. přístup zákonných zástupců k informacím. Poskytnutý souhlas je svobodný a můžete jej kdykoliv odvolat.Vámi sdělené osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly shromážděny
    v okamžiku jejich předání. Údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. Ke zpracování některých osobních údajů dochází též prostřednictvím zpracovatelů. Zpracovatelé jsou vázáni smlouvou o zpracování osobních údajů, která mimo jiné obsahuje povinnost mlčenlivosti. Aktuální seznam zpracovatelů vám ZŠ poskytne na vyžádání.Kategorie zpracovávaných osobních údajů – stručný přehled:
Subjekty údajůÚčel zpracováníKategorie údajůKategorie příjemců
Žáci, zákonní zástupciZajištění vzdělávání dětí a žáků, vedení povinné dokumentace školyIdentifikační, kontaktní a další rozhodné údajeŘeditel školy, určení pedagogičtí pracovníci
Žáci, zákonní zástupciDalší dokumentace o dítěti – podněty pro vyšetření v PPP, pro jednání OSPOD, pro jednání přestupkové komise, hlášení trestných činů, neomluvená absenceIdentifikační, kontaktní a další údajeŘeditel, PPP, OSPOD, Policie ČR,
Žáci, zaměstnanciŠkolní stravováníIdentifikační údajeŘeditel, vedoucí školní jídelny
Zraněná osoba, svědekEvidence úrazůIdentifikační, kontaktní a další údajeZdravotní pojišťovna, Česká školní inspekce, zákonní zástupci zraněného
Účastníci řízeníSprávní řízeníIdentifikační údajeŘeditel
Smluvní strany a jejichPlnění smluvníchIdentifikační a kontaktníŘeditel
zaměstnancipovinnostíúdaje, bankovní spojení, identifikační údaje podnikajících fyzickýchosob
Poskytovatel souhlasuSouhlasPoskytnuté údajeŘeditel, určení pedagogičtí pracovníci
Zaměstnanci školyPersonální a mzdová agenda zaměstnanců školyIdentifikační a další údaje vztahující se
k výkonu zaměstnání
Ředitel, účetní
Zúčastněné osoby – např. dodavatelé, odběratelé, dárci atd.Účetní a daňovédoklady, faktury,výkazy, přehledy, daryIdentifikační údaje,Dodavatel,odběratel, ČSSZ, zdravotní pojišťovna

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Škola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů – tedy od Vás.
Škola může získávat osobní údaje od jiného subjektu než subjektu údajů, ovšem pouze na základě oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Údaje tak můžeme získat např. od pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, školského poradenského zařízení, účastníků řízení, smluvních partnerů aj.

Jakým subjektům osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným správním orgánům – zřizovateli, soudům, Policii ČR, úřadům práce atd.), dále pak pojišťovnám, smluvním stranám, zdravotnickým zařízením.
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď skartovány, nebo předány k archivaci.

Jakým způsobem škola zajišťuje ochranu osobních údajů?

Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Škola přijala patřičná opatření, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před jejich ztrátou,zničením, či zneužitím.

Jaká jsou práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů?

Kde a jak lze práva uplatnit?

písemně – s úředně ověřeným podpisem doručit poštou nebo osobně na adresu sídla organizace: Základní a mateřská škola Přepychy
517 32 Přepychy 69

elektronicky opatřené elektronickým podpisem na adresu: skola@prepychy.cz nebo poverenec@pcstransky.cz

datovou schránkou: b9hma7i
Pro uplatnění Vaší žádosti využijte prosím formulář, který naleznete výše.

Upozornění

Dovolujeme si avizovat, že pro potřeby zachycení průběhu akce a její prezentace budou v jejím průběhu pořizovány fotografické záznamy či videozáznamy. Pořízené záznamy budou uveřejněny na webové stránce: www.prepychy.cz a v tiskovinách: Přepyšský zpravodaj a Přepychy info, o kterých se dozvíte více na jejich webové stránce.
Pokud byste i přes naši snahu pořizovat záznamy bez možnosti identifikace zaznamenaných osob chtěli jakýkoliv záznam odstranit, zajistíme neprodleně jeho výmaz. Pro tento účel nás kontaktujte na e-mailu: skola@prepychy.cz